• Snel uit voorraad leverbaar
 • 3D Tekeningen download gratis
 • Betrouwbare partner

Bel ons : 010-4156622

*** Prijzen zichtbaar na inloggen ***

*** Prijzen zichtbaar na inloggen ***


  Algemene voorwaarden


  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN CALDIC TECHNIEK B.V.
  zoals gedeponeerd op 1 april 2016 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK nummer 24148568

  1 Definities
  In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
  "Afnemer": degene aan wie Caldic zaken levert en / of aan wie Caldic diensten verricht of dit met Caldic is overeengekomen, alsmede degene die aan Caldic een opdracht van andere aard heeft verstrekt;
  "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
  "Caldic": Caldic B.V. en / of daaraan gelieerde ondernemingen;
  "Overeenkomst": alle overeenkomsten tussen Caldic en Afnemer betreffende de aankoop van zaken en / of het afnemen van diensten door Afnemer van Caldic, alsmede iedere andere opdracht die Afnemer aan Caldic verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden; onder Overeenkomst wordt mede verstaan een tussen Caldic en Afnemer gesloten raamovereenkomst betreffende de aankoop van zaken en / of het afnemen van diensten, waarbij tevens elke deellevering voortvloeiende uit die raamovereenkomst uitdrukkelijk als (aparte) Overeenkomst heeft te gelden.

  2 Toepasselijkheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en adviezen van Caldic, op de Overeenkomst en op al de overige rechtshandelingen tussen Caldic en Afnemer.
  2.2 Afwijking en / of aanvulling van de Algemene Voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
  2.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer zijn niet van toepassing.
  2.4 Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
  2.5 Ingeval, en voor zover, de Overeenkomst (mede) ziet op de verhuur van tankopslag, zijn de Algemene Voorwaarden voor tankopslag in Nederland van de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB) (de “VOTOB voorwaarden") van toepassing, welke voorwaarden gedeponeerd zijn bij de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 2 april 2014 onder aktenummers 34/2014 en 32/2014 respectievelijk. Ingeval van strijdigheid met de VOTOB voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.
  2.6 In afwijking van artikel 2.2 is Caldic te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen en / of aanvullingen binden Afnemer vanaf het moment dat de wijzigingen en / of aanvullingen schriftelijk aan Afnemer kenbaar zijn gemaakt.

  3 Aanbieding / Totstandkoming Overeenkomst 
  3.1 Alle (prijs)aanbiedingen en offertes van Caldic zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar te allen tijde worden herroepen of gewijzigd.
  3.2 De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer Caldic een order of opdracht van Afnemer schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

  4 Prijzen
  4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Caldic is gerechtigd om de kosten die verbonden zijn aan aflevering, installatie, reparatie, vervanging en demontage van zaken afzonderlijk aan Afnemer in rekening te brengen.
  4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden aan Afnemer prijzen in rekening gebracht als opgenomen in de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst laatst uitgebrachte offerte / aanbod.
  4.3 Alle door Caldic gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte / het aanbod bekende prijsbepalende factoren.
  4.4 Caldic is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet afgeleverde en / of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valuta wisselkoersen, indien na het sluiten van de Overeenkomst drie maanden zijn verstreken. Een stijging van de BTW of andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.
  4.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen af magazijn.

  5 Betaling / Zekerheid
  5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Caldic uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, zonder enige korting of verrekening.
  5.2 Caldic is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen. Caldic is te allen tijde gerechtigd voor iedere (deel)levering van zaken en / of diensten gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
  5.3 Indien Afnemer de juistheid van een factuur van Caldic betwist, dient Afnemer dat schriftelijk en onder opgave van redenen binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan Caldic te melden, welke termijn als vervaldatum heeft te gelden.
  5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden in euro door middel van overmaking ten gunste van een door Caldic aan te wijzen bankrekening. Extra kosten voor Caldic die samenhangen met betaling door Afnemer in een andere valuta dan euro komen voor rekening van Afnemer.
  5.5 Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan euro, zal het met deze prijs corresponderende bedrag in euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in euro op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst zou zijn geweest.
  5.6 Bij niet tijdige betaling is Afnemer in afwijking van artikel 6.1 van rechtswege in verzuim en is hij met ingang van de factuurdatum de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd, waarbij voor de berekening van de verschuldigde rente een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en dus in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij Caldic openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
  5.7 Afnemer is gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die Caldic heeft moeten maken in verband met het feit dat Afnemer in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. De door Afnemer verschuldigde vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief dat wordt aanbevolen door de Nederlandse Orde van Advocaten en bedraagt minimaal tweehonderdvijftig (250) euro.
  5.8 Afnemer verleent op eerste verzoek van Caldic, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling door Afnemer van de aan Caldic verschuldigde (toekomstige) vergoedingen. Caldic is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door Afnemer verstrekt dient te worden. Indien Caldic goede grond heeft te vrezen dat Afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Caldic gerechtigd om de uitvoering van de order op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.
  5.9 Betalingen door Afnemer strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
  5.10 Afnemer is niet bevoegd zijn schuld aan Caldic te verrekenen met een tegenvordering op Caldic.
  5.11 Terzake van geleverde zaken of verrichte diensten, alsmede in geval van reclames als bedoeld in artikel 8 komt Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe.

  6 Aflevering / Overgang van risico
  6.1 De overeengekomen dan wel opgegeven (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Enkele overschrijding van de levertijd levert daarom geen verzuim op aan de zijde van Caldic en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Caldic. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden ontbonden, tenzij Caldic niet levert binnen een na afloop van de levertijd schriftelijk door Afnemer aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten minste één (1) maand.
  6.2 Op Afnemer rust een afnameplicht.
  6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de zaken door Caldic geleverd “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2010 althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
  6.4 Als moment van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens anders luidende schriftelijke regeling, het ter beschikking stellen ten behoeve van transport van de zaken ten behoeve van Afnemer. De zaken worden op transport gesteld en vervoerd voor rekening en risico van Afnemer.
  6.5 Ingeval Afnemer zaken die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door Caldic in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Afnemer. Risico-overgang heeft eveneens plaats op het moment dat Caldic de zaken conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt, doch Afnemer deze om welke reden dan ook niet afneemt.

  7 Emballage
  7.1 Indien, in afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden, is overeengekomen dat Caldic namens Afnemer zorg zal dragen voor het transport van de zaken, wordt, indien daarvoor geen nadere aanwijzing door Afnemer aan Caldic is verstrekt, en door Caldic schriftelijk is geaccepteerd, de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. door Caldic bepaald, zonder dat Caldic hiervoor aansprakelijk is.
  7.2 Indien emballage tijdelijk door Caldic ter beschikking wordt gesteld, de zogenaamde 'leenemballage', blijft de leenemballage eigendom van Caldic, ongeacht of Afnemer statiegeld betaalt voor de door Caldic verstrekte leenemballage.
  7.3 Afnemer is niet gerechtigd de leenemballage aan derden ter beschikking te stellen. De leenemballage mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd is. Het is Afnemer niet toegestaan om (leen)emballage van Caldic te gebruiken voor (menging met) andere substanties, op welke wijze dan ook.
  7.4 Afnemer is verplicht de leenemballage zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes (6) maanden na levering door Caldic aan Afnemer gesorteerd, leeg en onbeschadigd te retourneren. Leenemballage die in strijd met artikel 7.3 hiervoor is gebruikt, kan niet worden geretourneerd door Afnemer. Ingeval van verlies of beschadiging van leenemballage vervalt de aanspraak van Afnemer op terugbetaling van statiegeld en is Afnemer verplicht de schade, onder aftrek van het statiegeld, aan Caldic te vergoeden.

  8 Onderzoeksplicht / Reclames
  8.1 Afnemer is gehouden de door Caldic aan hem afgeleverde zaken en / of de door Caldic gerepareerde zaken nadat deze aan hem zijn afgeleverd onverwijld grondig op deugdelijkheid en volledigheid te (laten) onderzoeken / controleren teneinde na te gaan of de zaken voldoen aan de Overeenkomst. Het onderzoek en/of de controle uitgevoerd door Afnemer, zal geschikt zijn voor het doel waarmee dit onderzoek of de controle wordt uitgevoerd. Hieronder kan (onder meer) worden verstaan een geuronderzoek, en/of een visueel onderzoek. Indien de geleverde zaken in chemische processen worden gebruikt en/of voedingsadditieven betreffen, is Afnemer gehouden een laboratoriumonderzoek uit te (laten) voeren teneinde de samenstelling van de geleverde zaken te verifiëren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is voor Afnemer.
  8.2 Alle gegevens en inlichtingen verstrekt door Caldic over onder meer de geschiktheid en toepassing van de geleverde zaken in drukwerk van Caldic, zijn geheel vrijblijvend gegeven, binden Caldic niet en ontheffen Afnemer niet van het (laten) doen van eigen controles en testen als bedoeld in artikel 8.1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan dergelijke gegevens alsmede aan overige door of vanwege Caldic gebruikte, verspreide of ter beschikking gestelde reclame-uitingen.
  8.3 Technische toepassingsadviezen geeft Caldic naar beste weten op basis van ervaringsgegevens. Caldic is niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer voortvloeiende uit dergelijke adviezen.
  8.4 Eventuele beschadigingen en kwaliteitsverlies van geleverde zaken worden geacht te zijn veroorzaakt door normale slijtage of onoordeelkundig gebruik door Afnemer, behoudens tegenbewijs van Afnemer dat dit niet het geval is.
  8.5 Klachten van Afnemer over een onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na de dag waarop de zaken (hadden moeten) zijn geleverd dan wel de diensten (hadden moeten) zijn verricht schriftelijk bij Caldic worden ingediend, een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming.
  8.6 De klacht dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de door Afnemer gestelde tekortkoming. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
  8.7 Het recht op reclame vervalt door gehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde zaken door of namens Afnemer, dan wel indien blijkt dat een tekortkoming aan een zaak is ontstaan door installatie, demontage of herstel anders dan door of vanwege Caldic en / of overigens geheel of ten dele het gevolg is van handelingen van of namens Afnemer.
  8.8 Indien een klacht door Caldic als gegrond wordt beschouwd, zal Caldic naar haar keuze hetzij de geleverde zaken, dan wel de verrichte diensten, herstellen of vervangen, hetzij de door Afnemer betaalde koopprijs crediteren in verband met de geleverde zaken, dan wel de verrichte diensten, en daarbij de geleverde zaken terugnemen.

  9 Garantie
  9.1 Caldic zal nimmer geacht worden enige garantieverplichting jegens Afnemer op zich te hebben genomen. Caldic zal in geen geval namens Afnemer gehouden zijn de leverancier aan te spreken op een ter zake van de door Caldic afgeleverde zaken afgegeven leveranciersgarantie. Caldic zal zich, in voorkomend geval en voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, redelijkerwijs inspannen om Afnemer in staat te stellen de leverancier op de betreffende garantie aan te spreken.

  10 Eigendomsvoorbehoud
  10.1 Alle door Caldic geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Afnemer alle bedragen die hij aan Caldic verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst en / of andere overeenkomsten, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan Caldic heeft voldaan.
  10.2 Caldic is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling door Afnemer de zijn in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig, op kosten van Afnemer, terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Afnemer is gehouden hiertoe alle medewerking te verlenen.
  10.3 Indien sprake is van natrekking, vermenging, zaaksvorming of enige andere ver- of bewerking van de onder eigendomsvoorbehoud aan Afnemer geleverde zaken, waardoor Caldic haar eigendomsrechten met betrekking tot een zaak verliest of zou kunnen verliezen, zal Afnemer op eerste verzoek van Caldic alle medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Caldic.
  10.4 Afnemer is gehouden Caldic onverwijld in kennis te stellen van een derdenbeslag op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
  10.5 Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de normale uitoefening van diens bedrijf te vervreemden en af te leveren, onder de voorwaarde dat Afnemer in voorkomende gevallen derden schriftelijk informeert over het eigendomsvoorbehoud van Caldic. Behoudens het voorgaande is Afnemer nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en / of in (ver-)bruikleen te geven en / of uit handen te geven.

  11 Intellectueel eigendom
  11.1 Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van geleverde zaken en verrichte diensten berusten bij Caldic. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caldic de zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.
  11.2 Afnemer mag de van Caldic afkomstige zaken slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en de specificaties waaronder de zaken aan hem zijn geleverd, verhandelen. Afnemer is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van Caldic afgenomen zaken waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.
  11.3 Indien afnemer zich niet houdt aan hetgeen is bepaald in artikel 11.1 en 11.2, verbeurt Afnemer aan Caldic – zonder nadere ingebrekestelling van Caldic – een direct opeisbare boete van 5.000 euro per schending. Het voorgaande laat onverlet enig ander recht van Caldic op volledige schadevergoeding van de schade die Caldic als gevolg van de schending van Afnemer lijdt.
  11.4 De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan Afnemer geleverde zaken, dan wel aan Afnemer verleende diensten en daarbij behorende documenten.

  12 Geheimhouding
  12.1 Afnemer is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Caldic afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Caldic is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Afnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Afnemer beperkt de toegang tot dergelijke informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Caldic maakt Afnemer dergelijke informatie of enig deel daarvan niet bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Afnemer dergelijke informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.
  12.2 Indien afnemer zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 12.1, verbeurt Afnemer aan Caldic – zonder nadere ingebrekestelling van Caldic – een direct opeisbare boete van 5.000 euro per schending. Het voorgaande laat onverlet enig ander recht van Caldic op volledige schadevergoeding van de schade die Caldic als gevolg van de schending van Afnemer lijdt.
  12.3 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 12.1 geldt niet voor informatie waarvan Afnemer met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:
  - voorafgaand aan openbaarmaking volledig in zijn bezit was zonder dat Afnemer daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Caldic of een derde was gebonden; of
  - op het moment van openbaarmaking door Caldic reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Afnemer; of
  - door Afnemer werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of
  - door Afnemer zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Caldic geopenbaarde informatie; of
  - op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan, door Afnemer openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Afnemer Caldic hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Afnemer, in overleg met Caldic, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.
  12.4 Afnemer is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 12.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Afnemer staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

  13 Aansprakelijkheid / Vrijwaring / Verzekering
  13.1 Caldic is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Afnemer, tenzij de schade van Afnemer direct verband houdt met enig opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het leidinggevende personeel van Caldic.
  13.2 Afnemer dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan per aangetekende brief bij Caldic te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Afnemer jegens Caldic na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd dan wel de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
  13.3 Afnemer vrijwaart Caldic tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die verband houden met de door Caldic aan Afnemer geleverde zaken alsmede voor Afnemer verrichte diensten, behoudens voor zover Afnemer aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van Afnemer ligt.
  13.4 Onverminderd de verplichtingen van Afnemer in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, zal Afnemer zorgdragen voor een adequate verzekering om de in artikel 13.3 en artikel 14.1 bedoelde vrijwaringsverplichtingen jegens Caldic en overige verplichtingen en aansprakelijkheden onder de Overeenkomst volledig te kunnen nakomen. Afnemer zal Caldic op eerste verzoek inzicht geven in zijn verzekeringspolissen.

  14 (Overheids)voorschriften
  14.1 Afnemer is verplicht zich ter zake de door Caldic geleverde zaken alle geldende Europese en (inter)nationale gebruiks-, veiligheids- en (overheids)voorschriften in acht te nemen, waaronder begrepen in ieder geval alle verplichtingen die voor Afnemer voortvloeien uit de REACH-regelgeving ("Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals", in het bijzonder EU Verordening (EU) 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)), en de daarop gebaseerde en/of samenhangende regelgeving. Alle boetes, schade, en / of overige consequenties voortvloeiende uit het niet door Afnemer in acht nemen van dergelijke voorschriften komen voor rekening van Afnemer.
  14.2 Afnemer vrijwaart Caldic tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, die het gevolg zijn van schending door Afnemer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 14.1.

  15 Overmacht
  15.1 Ingeval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek) aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Indien de overmachttoestand naar redelijke verwachting langer dan drie (3) maanden zal duren of deze reeds drie (3) maanden duurt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Caldic wordt in ieder geval verstaan:
  - omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal, waarvan Caldic zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Caldic dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar, dat nakoming van de Overeenkomst van Caldic niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
  - stakingen, personeelsgebrek, productieonderbrekingen;
  - import- en / of exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen;
  - de omstandigheid dat Caldic een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
  - brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten;
  - oorlog(-sgevaar), oproer en dergelijke.

  16 Boetebepaling
  16.1 Indien Afnemer zich, veertien (14) dagen na door Caldic in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, verbeurt Afnemer aan Caldic per dag een direct opeisbare boete van 15% van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs van de zaken, dan wel de diensten, die op grond van de Overeenkomst geleverd, dan wel verricht, zouden worden. Het voorgaande laat onverlet enig ander recht van Caldic onder de Algemene Voorwaarden, waaronder het recht van Caldic op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft, met dien verstande dat Caldic gerechtigd is de werkelijk door Caldic geleden schade in verband met het niet tijdig nakomen van de verplichtingen van Afnemer – waaronder de daadwerkelijk gederfde winst – van Afnemer te vorderen.
  16.2 De dagelijkse boete zoals bedoeld in artikel 16.1 zal direct opeisbaar zijn vanaf de dag waarop Afnemer zijn verplichtingen niet tijdig is nagekomen tot en met de dag waarop Afnemer zijn verplichtingen nakomt.

  17 Opschorting / Ontbinding
  17.1 Enkel Caldic is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Caldic gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
  - een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en / of de Algemene Voorwaarden, hieronder begrepen een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van een (of meer) deelovereenkomsten;
  - (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillietverklaring van Afnemer;
  - ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Afnemer;
  - verkoop of beëindiging van de onderneming van Afnemer;
  - intrekking van vergunningen van Afnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; of
  - beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer.
  17.2 Caldic is gerechtigd zaken van Afnemer die zij om welke reden dan ook onder zich heeft, onder zich te houden totdat Afnemer Caldic al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.
  17.3 Alle (toekomstige) vorderingen die Caldic in de hierboven in artikel 17.1 genoemde gevallen op Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
  17.4 Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door Afnemer dient per aangetekende brief te worden gedaan en Afnemer dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.

  18 Uitbesteding / Overdracht
  18.1 Afnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caldic.
  18.2 Opdrachtgever verleent Caldic bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij wege van contractsoverneming (als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek) en / of de uitvoering van de verplichtingen die voor Caldic uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen.
  18.3 Afnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toerstemming van Caldic.

  19 Ongeldigheid van een of meer bepalingen
  19.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en / of uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.
  19.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en / of uit de Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is en die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onaanvaardbare bepaling volgt.

  20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  20.1 De rechtsverhouding tussen Caldic en Afnemer wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  20.2 Alle geschillen tussen Caldic en Afnemer worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

  21 Slotbepaling
  21.1 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandse tekst.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »